Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2012

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2012 (χρήση 2011)

Με το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3986/2011, ορίζονται τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης των φορολογουμένων. Τα τεκμήρια για τους κατόχους σκαφών αναψυχής, όπως ισχύουν για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011), είναι τα ακόλουθα:

Παρατηρείται ότι για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη μέχρι επτά μέτρα η ετήσια αντικειμενική δαπάνη είναι σταθερή και ίση με 8.000 ευρώ. Από 7 μέτρα και άνω, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαμορφώνεται κλιμακωτά. Έτσι, για παράδειγμα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ένα μηχανοκίνητο σκάφος με χώρο ενδιαίτησης με ολικό μήκος 11 μέτρα είναι: 8.000 ευρώ + 2.000 ευρώ/μέτρο x 3 μέτρα + 5.000 ευρώ/μέτρο x 1 μέτρο = 19.000 ευρώ.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

  • Παλαιότητα σκαφών 
Η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη. 

Αναλυτικά, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη των μηχανοκίνητων ή μικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης βάσει του ολικού μήκους αλλά και του έτους νηολόγησης, έχει ως εξής:
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το μήκος του σκάφους δεν είναι ακέραιος αριθμός μέτρων, τότε υπολογίζεται η αντικειμενική δαπάνη με βάση τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό μέτρων, όπως ορίζεται στην Εγκ. ΠΟΛ. 1110/1997. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπ. Οικονομικών, για ένα σκάφος μήκους 7,2 μέτρων, η αντικειμενική δαπάνη θα υπολογιστεί με ολικό μήκος σκάφους 8 μέτρα.

  •  Ιστιοφόρα σκάφη
Τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη.


  • Ακινησία Σκάφους
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τεκμήριο ισχύει μόνον για τους μήνες χρήσης του σκάφους.
Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.
Οι λεπτομέρειες για την ακινησία ρυθμίζονται από την εγκύκλιο της Δ/νσης Γενικής Αστυνόμευσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αριθ. 2119.3/ 05 /11/14-3-2011

  • Μείωση  λόγω ηλικίας
Κατά 30% στους συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Έτσι, για παράδειγμα, για ένα ιστιοφόρο σκάφος με χώρο ενδιαίτησης, με ολικό μήκος 10 μέτρα, που νηολογήθηκε το 1990, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη είναι : 
14.700 ευρώ Χ 50% =7350 ευρώ Αν ο ιδιοκτήτης του είναι συνταξιούχος άνω των 65 τότε η τελική αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα είναι 5145 ευρώ.

Τέλος ένα εργαλείο υπολογισμού των Τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω Link 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου