Δευτέρα, Νοεμβρίου 03, 2014

Περί "λιμανιάτικων" - Καμία μέριμνα για τα ναυταθλητικά ;

Η παρακάτω υπουργική απόφαση ισχύει από τον Ιούλιο που μας πέρασε. Άλλοι γνωρίζουν για αυτή, άλλοι έχουν ακουστά και άλλοι δεν έχουν ιδέα. Θεωρώ πως οι ομοσπονδία έπρεπε να έχει ενημερώσει τους ομίλους και οι όμιλοι να έχουν ενημερώσει τα μέλη τους και ήδη να έχουν ξεκινήσει συζητήσεις, να αναπτύξουν σκέψεις και προτάσεις προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο
γύρω από τα ναυταθλητικά σκάφη και του τι δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν ή πρέπει να έχουν. Η κατάσταση επειδή όλοι μας την έχουμε αφήσει, έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Η κρεμάλα στην φωτογραφία της ανάρτησης ίσως να φαίνεται υπερβολική, αλλά πολύ φοβάμαι πως δεν είναι. Πρέπει τα μέλη να πιέσουν τους ομίλους, οι όμιλοι την ομοσπονδία και η ομοσπονδία να δώσει την μάχη της με τα υπουργεία.  Η συγκεκριμένη απόφαση είναι το λιγότερο, μπροστά σε ότι έχει αποφασιστεί ή σε ότι ακολουθήσει στο μέλλον. Πρέπει να λάβουμε δράση ΤΩΡΑ. Τα σχόλια όπως πάντα, επώνυμα και ανώνυμα καλοδεχούμενα.

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS: Κ.Υ.Α. αριθμ. 8122.1/29/16.7.2014
(ΦΕΚ 2032/Β/25-07-2014)
Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών 
Ταμείων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. 7 των άρθρων 20 και 42 του από 14/19.1.1939 Β.Δ/τος
«Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων» (Α΄24).
2. Τις διατάξεις του αρθ. 7 παρ. 2 του ν.δ. 2721/1953 «Περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Α΄325).
3. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ. 2 του ν.δ. 158/1969 «Περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων κ.λπ.» (Α΄63).
4. Τις διατάξεις του ν.4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 92).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 649/1977 «Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων εις Υπουργείον
Δημοσίων Έργων κ.λπ.» (Α΄ 212).
6. Τις διατάξεις του αρθ. 31 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση
φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄127), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το
άρθρο 42 του ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 75).
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
8. Το αριθ. 511.17/2014(683)/13−02−2014 ΦΕΣ του ΥΝΑ΄/ ΔΙΓΑΚΑΛ Α΄.
9. Την αριθ. 8122.1/14/06/2.3.2006 (Β΄330) κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΟΙ−ΥΕΝ.
10. Την αριθ. 8122.1/35/2006/23.06.2006 (Β΄ 926) κοινή απόφαση ΥΠΟΙ−ΥΕΝ.
11. Το αρθ. 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄141).
12. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών καιΥφυπουργών» (Α΄153).
13. Η αριθ. Υ48/09−07−2012 απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105/2012).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ,αποφασίζουμε:


1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 8122.1/14/06/2.3.2006 (Β΄330) απόφασή μας, όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 8122.1/35/2006/23.06.2006 απόφαση (Β΄926)
και επανακαθορίζουμε τα υπέρ των Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων,
ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και τα ειδικά τέλη
ελλιμενισμού, των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής,
των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των
παραδοσιακών πλοίων, όπως ορίζονται στο ν. 4256/2014 ‘’Τουριστικά πλοία και άλλες
διατάξεις’’(Α΄92), ως ακολούθως:

Α. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
Για τα πλοία/σκάφη της παρούσης απόφασης τα τέλη προσόρμισης είναι μηδενικά.

Β. ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
Χρέωση ετήσιων τελών ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση:

Γ. ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ
Τα τέλη ελλιμενισμού με παραβολή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών
πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων,
καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, προκύπτουν με την προσαύξηση κατά 25% του
αντίστοιχου τέλους ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση.

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, τα οποία ελλιμενίζονται μόνιμα σε λιμένες που
παρέχουν λιμενικές διευκολύνσεις (ρεύμα, νερό, κλπ) και τα οποία τελούν σε κατάσταση
ακινησίας λόγω βλάβης, επιθεώρησης, κατάσχεσης, απαγόρευσης απόπλου, κλπ, για
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως
ακολούθως:
− Επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιδιωτικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά
ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία, ετησίως 280,00 €.
− Μικρά σκάφη, ετησίως 70,00 €.
Τα ειδικά αυτά τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται εφάπαξ ετησίως και το αργότερο μέχρι 1η
Μαρτίου εκάστου έτους.

Ε. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

α. Τα τέλη πρυμνοδέτησης και τα τέλη παραβολής, εάν καταβληθούν προκαταβολικά,
παρέχεται έκπτωση:
α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα
β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο και
γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος

β. Ναυταθλητικά σκάφη, καθώς και τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, που
συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες, απαλλάσσονται των καθοριζόμενων με την
παρούσα απόφαση τελών προσόρμισης, παραβολής και πρυμνοδέτησης, κατά τη διάρκεια
των αγώνων αυτών, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου Λιμενικού Ταμείου/ Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Λιμενική Αρχή.

γ. Τα παραδοσιακά πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μουσειακοί χώροι ελεύθερης
πρόσβασης για το κοινό, απαλλάσσονται πληρωμής τελών προσόρμισης,
πρυμνοδέτησης−παραβολής.

ΣΤ. Τα τέλη που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή άλλες
νόμιμες επιβαρύνσεις.


2. Τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, καθώς και οι Λιμενικές Αρχές,
οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά για την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω
κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Τα Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία οφείλουν:
α) Να ενημερώνουν τους χρήστες του λιμένα να δηλώσουν σε αυτά την πρόθεσή τους για
το διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους.β) Σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές, να μεριμνούν έγκαιρα για τον
καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού στο χώρο αρμοδιότητάς τους, με σύμφωνη γνώμη της
οικείας Λιμενικής Αρχής και να προβαίνουν στον έλεγχο και καταγραφή των
ελλιμενισμένων στην περιοχή τους σκαφών.

4. Η βεβαίωση και είσπραξη των τελών ελλιμενισμού της παρούσης, διενεργείται από τους
οικείους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

5. Τα τέλη της παρούσης απόφασης, είναι ανταποδοτικά και αναλώνονται αποκλειστικά
από τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, για την εκτέλεση, συντήρηση
και βελτίωση των λιμενικών έργων, εγκαταστάσεων και των παρεχομένων λιμενικών
υπηρεσιών προς τους χρήστες.

6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης, καταργούνται η 8122.1/14/06/2.3.2006 (Β΄
330) κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΟΙ−ΥΕΝ και η 8122.1/35/2006/23.06.2006 (Β΄926)
κοινή απόφαση ΥΠΟΙ−ΥΕΝ.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της 
αρχίζει από την δημοσίευσή της.

Πειραιάς, 16 Ιουλίου 2014


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

12 σχόλια:

 1. Δηλαδή ένα ιστιοπλοϊκό ναυταθλητικό πληρώνει τον ίδιο ελλιμενισμό με ένα σκάφος που πάει διακοπές, τσίπουρα, γκόμενες κλπ . Ωραία.... Μόνο στην Ελλάδα !!!! Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Όλα στον αυτόματο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και όχι μόνο , μετέωρο είναι και το Τέλος Παραμονής και Πλόων που και εκεί κάποιος πρέπει να βεβαιώσει τα ναυταθλητικά . Για να δούμε αν δεν θεωρήσουμε τα πιστοποιητικά θα ξυπνήσουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΖΕΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΤρί Νοε 04, 08:42:00 μ.μ. EET

  Η απόφαση, σαν απόφαση νομίζω πως δεν είναι κακή. Τα ναυταθλητικά σκάφη όμως δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται το ίδιο με τα σκάφη κρουαζιέρας. Είναι άδικο, δε νοείται πολιτισμένο κράτος να αντιμετωπίζει έτσι τον αθλητισμό. Βρε γελοίο κράτος, έχεις κόψει τα πάντα από τον αθλητισμό. Έχεις κόψει τις επιχορηγήσεις, έχεις κόψει το πετρέλαιο και το υγραέριο από τις πισίνες και τα αθλητικά κέντρα. Θέλεις να βγάζεις και κέρδος από πάνω ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Χάρης ΚανδρήςΤετ Νοε 05, 08:55:00 π.μ. EET

  Το πρόβλημα είναι, με ποια κριτήρια θα χαρακτηριστούν τα ναυταθλητικά σκάφη. Γιατί στον χώρο έχουν μπει, ή προσπαθούν να μπουν, σκάφη που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να έχουν αυτόν τον χαρακτηρισμό. Και αυτό το ξέρουν όλοι, και οι νομοθέτες, ας μην γελιόμαστε. Εμείς πρώτοι πρέπει να διαφυλάξουμε τον θεσμό για να μπορέσουμε μετά να διεκδικήσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο Χάρης εστίασε ακριβώς στο πρόβλημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Χάρη όταν λες κριτήρια εννοείς χαρακτηριστικά του σκάφους ή μιλάς για άλλα κριτήρια, όπως περισσότερα μίλια σε αγώνες κλπ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χάρης ΚανδρήςΤετ Νοε 05, 11:38:00 π.μ. EET

   Φυσικά δεν εννοώ τα χαρακτηριστικά του σκάφους. Εννοώ αγωνιστικά κριτήρια που αφορούν τα πληρώματα. Γι' αυτό υπάρχει ο βαθμός καταμέτρησης, για να ισοβαθμίζει (όσο μπορεί) τα σκάφη.

   Διαγραφή
 7. Ένας ιδιοκτήτης που έχει "αγωνιστικό" πνεύμα, με τα χρόνια, φτιάχνει το σκάφος του και τότε έχει εμφανώς χαρακτηριστικά διαφορετικά από ένα κρουαζεράδικο. Δεν θα ήταν πολύ λάθος να συνυπολογίζονταν και κάποια χαρακτηριστικά του σκάφους. Δεν εννοώ βέβαια την γάστρα. Ξέρω σκάφη που έχουν φτιαχτεί καθαρά για κρουαζιέρες και έχουν γίνει εκπληκτικά αγωνιστικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Θάλεγα ίσως ένα σοβαρό πλαφόν αγωνιστικών μιλίων ετησίως θα ήταν ένα απόλυτο μέτρο και ένα σοβαρό κίνητρο για συμμετοχές .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πιστεύω ότι όλα τα καταμετρημένα μπορεί να χαρακτηριστούν ναυταθλητικά . Ο πρόσφατος . νόμος λέει
  Για το χαρακτηρισμό σκάφους ως ναυταθλητικού,
  απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του οικείου ναυτικού ομί−
  λου ή σωματείου, εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία
  Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
  από την οποία να προκύπτει ότι χρησιμοποιείται για
  εξάσκηση μέλους και συμμετοχή σε ναυτικούς αγώνες.

  Δεν λέει τίποτα το δύσκολο δεν ξέρω αν πρέπει ασκούμενο μέλος να είναι πρωταθλητής η κάτι άλλο αντιθέτως δεν ζητάει ούτε την ιδιότητα του αθλητή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. βγάλτε όλοι ταυτότητες αθλητή! πρέπει πρώτα να γίνετε εσείς αθλητές και μετά τα σκάφη σας! όχι επειδή δεν το ζητάνε οι όμιλοι στους αγώνες που τρέχουμε να μην το θεωρούμε υποχρεωτικό… αυτό το χύμα στην ανοιχτή θάλασσα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή και τα υπόλοιπα θα γίνουν βήμα βήμα!

  για τα κριτήρια του ναυταθλητικού συμφωνώ με το Χάρη και όλες της προτάσεις των φίλων παραπάνω αλλά νομίζω ότι μερικές φορές μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και βγάζουν την ταμπέλα του ''κρουαζιεράδικου'' από το σκάφος που διαθέτουμε. δεν χρειάζεται να βάλω λεφτά σε εξοπλισμό αλλά ούτε να το αλλάξω το σκάφος, αλλά να αλλάξω το χαρακτήρα του πρώτα εγώ και μετά το κράτος! έξω γλαστράκι με βασιλικό, ανεμογεννήτριες, διχτάκι από τα ρέλια, πασαρέλες, τεντερ κ.α. ! πιο πραγματικά ναυταθλητικό τα χρειάζεται αυτά? πεταμένα λεφτά! αγοράστε καλυτερα ένα πανάκι… αν κάποιος τα θεωρεί απαραίτητο εξοπλισμό, όσους αγώνες και να συμμετέχει άσχετα με το αποτέλεσμα δεν είναι ούτε αθλητής στη νοοτροπία του και κατα συνέπεια ούτε το σκάφος του ναυταθλητικό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πολλά από όσα ειπώθηκαν σωστά. Το να γνωρίζουν όμως οι νομοθέτες τι συμβαίνει στο χώρο το αποκλείω. 40 χρόνια νομοθετικής πρωτοβουλίας, και όχι μόνο στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αποδεικνύουν τη βασιμότητα του ισχυρισμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή